Auteur / Psycholoog

Boodschap

IIn heimwee in tijden van corona ontmoeten twee dichters elkaar in een dialoog over onderwerpen zoals vrijheid, verdriet, heimwee, vrede, corruptie, ballingschap en vele anderen. Onderwerpen welke beide bezig houdt. Dat ze uit totaal verschillende werelddelen en culturen komen doet niet ter zake want in de dichterlijke dialoog vinden ze elkaar in gezamenlijke beleven: hetzij zij daar op een eigen unieke wijze uitdrukking aan geven. De gedichten illustreren zij met foto's van diverse (thuis) landen. Beide beschouwen zich als moderne nomaden die gedreven door onrust en verlangen naar creatieve inspiratie steeds weer op zoek gaan naar nieuwe ontdekkingen, nieuwe kansen in andere landen. Om zich daar te settelen met het doel ooit weer verder te gaan. Daarin ligt ook de verbondenheid in de zoektocht naar waar is thuis.

Welkom in mijn wereld

Welcome to my world

"​De natuur is volmaakt geschapen

en iedereen weet zijn plek

kent de weg die het moet gaan

alles volgt het instinct en het gevoel

De mens denkt zichzelf kapot

verdwaalt in zijn/haar gedachten

geen einde, geen begin in cirkels

zo blijft alles donker, pijnlijk en verward"


lees meerin nieuwe bundel Äfscheid van ...... Hoofdstuk een"


"Nature is created to perfection

each and everyone knows its place

knows its life path and ways

following its instincts and feelings


The humans destroy themselves

while lost in their head, call it thinking

going round in circels, no end and no beginnings

so the remain in darkness, in pain and confussed"


Read more in my new album "Farewell to ... Chapter one"

''Als je de wereld door mijn ogen hebt gezien,

weet je dat perfectie in een mensenleven niet bestaat.

Het meest perfecte wat een mens bereiken kan,

is dat hij of zij is staat is een ander mens oprecht lief te hebben.

En iemand vind die dit wil en kan ontvangen,

en beantwoorden.''''If you have seen the world trough my eyes

You know that perfection does not excist in humans

The greatest perfection a human being can achieve

is to surrender in loving the other human being unconditionally

and find someone that can receive and

give love in return.''

DESIDERATA

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast,

en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.

Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg de waarheid rustig en duidelijk;

en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.

Wanneer je je met anderen vergelijkt,

zou je ijdel en verbitterd kunnen worden;

want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.

Blijf belangstelling houden voor je eigen werk hoe nederig dat ook moge zijn;

het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht de voorzichtigheid bij het zaken doen; want de wereld is vol bedrog.

Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd,

vele mensen streven hoge idealen na;

en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf.

Veins vooral geen genegenheid.

Maar wees evenmin cynisch over de liefde,

want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.

Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.

Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.

Vele angsten worden uit vermoeidheid en uit eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op maar wees daarbij lief voor jezelf.

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren;

je hebt het recht hier te zijn.

En ook al is het je wel of niet duidelijk,

toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn,

en wat je werk en aspiratie ook mogen zijn,

houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen

is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Wees voorzichtig.

Streef naar geluk.


(Geschreven door Max Ehrmann, een dichter en advocaat uit Terre Haute, die leefde van 1872 tot 1945, nadat hij in zijn dagboek de wens had geuit om, indien mogelijk, een nederig geschenk achter te laten in de vorm van een stukje zuivere proza:

"I should like, if I could, to leave a humble gift -- a bit of chaste prose that had caught up some noble moods."

In 1927 is het door Max Ehrmann voor het eerst auteursrechtelijk beschermd.)


Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence.

As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly; and listen to others, even to the dull and the ignorant, they too have their story. Avoid loud and aggressive persons; they are vexations to the spirit.

If you compare yourself with others, you may become vain and bitter; for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time.

Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is; many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially, do not feign affection. Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment it is perennial as the grass.

Take kindly to the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness.

Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars; you have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul.

With all its sham, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world.

Be cheerful. Strive to be happy.


Max Ehrmann c.1920

The common myth is that the Desiderata poem was found in a Baltimore church in 1692 and is centuries old, of unknown origin. Desiderata was in fact written around 1920 (although some say as early as 1906), and certainly copyrighted in 1927, by lawyer Max Ehrmann (1872-1945) based in Terre Haute, Indiana. The Desiderata myth began after Reverend Frederick Kates reproduced the Desiderata poem in a collection of inspirational works for his congregation in 1959 on church notepaper, headed: 'The Old St Paul's Church, Baltimore, AD 1692' (the year the church was founded). Copies of the Desiderata page were circulated among friends, and the myth grew, accelerated particularly when a copy of the erroneously attributed Desiderata was found at the bedside of deceased Democratic politician Aidlai Stevenson in 1965.

Whatever the history of Desiderata, the Ehrmann's prose is inspirational,

and offers a simple positive credo for life.