Auteur / Psycholoog

Boodschap

IIn heimwee in tijden van corona ontmoeten twee dichters elkaar in een dialoog over onderwerpen zoals vrijheid, verdriet, heimwee, vrede, corruptie, ballingschap en vele anderen. Onderwerpen welke beide bezig houdt. Dat ze uit totaal verschillende werelddelen en culturen komen doet niet ter zake want in de dichterlijke dialoog vinden ze elkaar in gezamenlijke beleven: hetzij zij daar op een eigen unieke wijze uitdrukking aan geven. De gedichten illustreren zij met foto's van diverse (thuis) landen. Beide beschouwen zich als moderne nomaden die gedreven door onrust en verlangen naar creatieve inspiratie steeds weer op zoek gaan naar nieuwe ontdekkingen, nieuwe kansen in andere landen. Om zich daar te settelen met het doel ooit weer verder te gaan. Daarin ligt ook de verbondenheid in de zoektocht naar waar is thuis.

Welkom in mijn wereld

Welcome to my world

"​De natuur is volmaakt geschapen

en iedereen weet zijn plek

kent de weg die het moet gaan

alles volgt het instinct en het gevoel

De mens denkt zichzelf kapot

verdwaalt in zijn/haar gedachten

geen einde, geen begin in cirkels

zo blijft alles donker, pijnlijk en verward"


lees meerin nieuwe bundel Äfscheid van ...... Hoofdstuk een"


"Nature is created to perfection

each and everyone knows its place

knows its life path and ways

following its instincts and feelings


The humans destroy themselves

while lost in their head, call it thinking

going round in circels, no end and no beginnings

so the remain in darkness, in pain and confussed"


Read more in my new album "Farewell to ... Chapter one"

''Als je de wereld door mijn ogen hebt gezien,

weet je dat perfectie in een mensenleven niet bestaat.

Het meest perfecte wat een mens bereiken kan,

is dat hij of zij is staat is een ander mens oprecht lief te hebben.

En iemand vind die dit wil en kan ontvangen,

en beantwoorden.''''If you have seen the world trough my eyes

You know that perfection does not excist in humans

The greatest perfection a human being can achieve

is to surrender in loving the other human being unconditionally

and find someone that can receive and

give love in return.''

DESIDERATA

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast,

en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.

Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg de waarheid rustig en duidelijk;

en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.

Wanneer je je met anderen vergelijkt,

zou je ijdel en verbitterd kunnen worden;

want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.

Blijf belangstelling houden voor je eigen werk hoe nederig dat ook moge zijn;

het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht de voorzichtigheid bij het zaken doen; want de wereld is vol bedrog.

Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd,

vele mensen streven hoge idealen na;

en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf.

Veins vooral geen genegenheid.

Maar wees evenmin cynisch over de liefde,

want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.

Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.

Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.

Vele angsten worden uit vermoeidheid en uit eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op maar wees daarbij lief voor jezelf.

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren;

je hebt het recht hier te zijn.

En ook al is het je wel of niet duidelijk,

toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn,

en wat je werk en aspiratie ook mogen zijn,

houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen

is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Wees voorzichtig.

Streef naar geluk.


(Geschreven door Max Ehrmann, een dichter en advocaat uit Terre Haute, die leefde van 1872 tot 1945, nadat hij in zijn dagboek de wens had geuit om, indien mogelijk, een nederig geschenk achter te laten in de vorm van een stukje zuivere proza:

"I should like, if I could, to leave a humble gift -- a bit of chaste prose that had caught up some noble moods."

In 1927 is het door Max Ehrmann voor het eerst auteursrechtelijk beschermd.)


Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence.

As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly; and listen to others, even to the dull and the ignorant, they too have their story. Avoid loud and aggressive persons; they are vexations to the spirit.

If you compare yourself with others, you may become vain and bitter; for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time.

Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is; many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially, do not feign affection. Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment it is perennial as the grass.

Take kindly to the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness.

Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars; you have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul.

With all its sham, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world.

Be cheerful. Strive to be happy.


Max Ehrmann c.1920

The common myth is that the Desiderata poem was found in a Baltimore church in 1692 and is centuries old, of unknown origin. Desiderata was in fact written around 1920 (although some say as early as 1906), and certainly copyrighted in 1927, by lawyer Max Ehrmann (1872-1945) based in Terre Haute, Indiana. The Desiderata myth began after Reverend Frederick Kates reproduced the Desiderata poem in a collection of inspirational works for his congregation in 1959 on church notepaper, headed: 'The Old St Paul's Church, Baltimore, AD 1692' (the year the church was founded). Copies of the Desiderata page were circulated among friends, and the myth grew, accelerated particularly when a copy of the erroneously attributed Desiderata was found at the bedside of deceased Democratic politician Aidlai Stevenson in 1965.

Whatever the history of Desiderata, the Ehrmann's prose is inspirational,

and offers a simple positive credo for life.

Deze prachtige poster ontwierp mijn vader Jits Bakker voor de Grontmij in de Bilt waar hij werkte als grafisch vormgever, in dat kleine kamertje heel hoog boven in het gebouw, wat ik als kind vaak bezocht om even lieve papa te zien.

Brieven aan mijn vader; memorandum 5 mei 2021

Dit vormt onderdeel van de brieven aan mijn vader, mijn oma


Memorandum 5 mei 2021 precies 7 jaar geleden lag je op deze dag te herstellen in het ziekenhuis de Gelderse Vallei. Het eerste jaar dat je niet meereed in de herdenkingsfeesten met onze legerjeep. De dag dat jij je herinnerde dat jouw vader uit huis werd gesleurd en vermoord, jouw moeder alles verloor, bedrijf, huis, alles. De wanhoop , de angst, en trauma’s , na de honger winter op de boot alleen naar Zweden om na maanden weer terug te keren in een gebroken en verscheurd leven samen met jouw lieve mama, mijn oma.


Aan het water en tussen de menigten die die roepen om liefde vrijheid en geen dictatuur , denk ik aan jullie, papa en oma , jullie verhalen , trauma, verdriet en strijd. Jullie kracht en liefde om weer vorm te geven aan het samen en voor alle ellende die een oorlog meebrengt iets moois terug te geven. Door jullie ogen zie ik nu wederom een oorlog voltrekken, maar deze keer is het anders, fundamenteler en gericht tegen alle leven op aarde.


Herdenking aan een oorlog die nog niet is gestreden ; opnieuw herinneren dat oorlog en onderdrukking 1001 vormen en gezichten kent en zich steeds weer als een sluipvampier binnendringt in onze samenlevingen. De behoefte aan totalitaire macht en verovering al eeuwenlang denk aan het Romeinse rijk 753 BC, het Inca rijk 1438 en recenter het derde rijk van de Nazi’s 1933 en nu wederom de honger naar een rijk en een globalisaties regime over alle landen. De droom op een totalitair wereldregering en vestiging van een wereldrijk wordt niet opgegeven. Dit is het laatste gevecht voor vrijheid en leven en terug keer in ons mooie paradijs de aarde. Oma’s woorden, de zachtmoedige zullen de aarde beërven.


Aan het trauma welke zich steeds weer voltrek, en wat elk leven ontwricht en verminkte met littekens. Van vroeger tot heden, waar grote groepen mensen waren gevormd tot tekens, een gele ster, een paspoort en daarna slechts een nummer in de hand, verworden tot objecten. Al vanaf eeuwen geleden een nummer voor slaven nummer, gele ster en nu een ID nummer onder de huid, op een andere manier dezelfde boodschap van geen vrij mens meer zijn maar bezit van feodale luie lords en ladies, die zelf niets bezitten behalve een vuile ziel, geest en lichaam ,sluw en wreed om elke ander alles af te nemen.


De eeuw van technocraten narcisme en depersonalisatie die leek te beginnen in 1933 en leek te eindigen in 1945 en elk jaar op 5 mei wordt gevierd.

Als deze oorlog en episode op zich stond en gebonden was aan slechts één persoon, en deze met wortel en al was verdwenen zou dit zo hebben kunnen zijn. Zouden we 5 mei kunnen vieren als bevrijding maar helaas leert de geschiedenis ons tezamen met wijze lessen uit de psychologie, de filosofie, de zuivere vrije wetenschap e.a. ons dat dit niet zo is. Het fenomeen is een gedachte goed , een beweging om God te verbeteren en de schepping zelf ter hand te nemen bestaat al eeuwenlang en kent vele vormen en gedaanten . Eugenetics de beweging die ook al eeuwen lang bestaat en de perfecte mens wil creëren, via vele wegen en de huidige via DNA manipulatie is er een van. Het werd veelvuldig toegepast bij de kolonisatie periode om inheemse volkeren te perfectioneren en daardoor te verminken en uit te roeien.


Anders zijn dan voorgestelde perfectie wordt niet beschouwd als menswaardig en dient dus een lager doel - slavernij (sloviti afgeleid van de Slavische volkeren, bestaat al eeuwen komt voor binnen allerlei volkeren - is hiervan een voorbeeld - laat je niet misleiden want deze mensonterende vorm van denken treft elke kleur geloof en ras in meer of mindere mate, en gaat altijd over klasse, waarbij de ene zich boven de ander verheft.! Er is immers niet een beeld van mens welke als volmaakt werd geschapen , er zijn miljoenen soorten evenals dieren en planten, alle leven op aarde is uniek geschapen maar voor de puur technocraat denker is dit te onvoorspelbaar en moet dus worden aangepast naar diens eigen beeld om diens eigen innerlijke psychotische angsten voor alles wat anders is te kunnen overwinnen. Daarbij speelt macht en vermogen (geld ) een grote rol en het idealistische streven een volk of rijk te vestigen wat gehoorzaam is aan een heerser of ideologie.


Denk nu niet dat iedereen die technisch is zo denkt - hiermee doel ik op de beweging wiens denken wordt beheerst door waanzin - dit gaat niet over mentaal gezonde mensen. Dit gaat over de extremen de buigend onder extreme wealth en macht doorslaat naar totale alles vernietigende krankzinnigheid. En die elk perspectief uit het oog verliezen, vooral gelijkgestemden zoekt om dit plan, het herscheppen van de aarde , vorm te geven en te vervolmaken naar hun eigenkrankzinnige beeld.

Doordat ze elk perspectief verliezen, zijn ze bezig met de vernietiging van de aarde en al het leven wat zich daarop bevond en bevind.


Het verwoestend monster uit WO2 werd gezien als een leider, een technocraat die de wereld wilde omzetten in een geoliede machine waarin alleen in zijn ogen perfecte mensen leefden - er was geen ruimte voor gehandicapten, mensen met gebreken , andersdenkenden , autonome denkers , joden , zigeuners en andere vrijdenkers mensen met een andere huidskleur dan blank ander levenden, gelovigen, ondernemers en zelfstandigen, aristocraten, dus eigenlijk was er alleen ruimte voor de in zijn ogen perfecte mens die hij in zijn geest had gecreëerd en die hem blind volgden gehoorzaamden.


De ongewenste groepen breng je onder in een nummer, want pas als een persoon geen mens meer is met een leven, een gezicht , kun je er gemakkelijk afstand van nemen. Het is verworden tot een ding en als dat wordt vermalen of verdwijnt heeft niemand daar moeite mee. Want als een nummer niet klopt of past in een reeks zal ieder logisch mens het juist vinden dat deze wordt verwijdert !

Dat proces heeft depersonalisatie wat gepaard gaat met afstand nemen van elke vorm van kritiek tegen doen wat nodig is of je is opgedragen.


Als geen ander snapte deze leider dat je daarvoor een geolied staats propaganda voor nodig hebt waarin je jouw boodschap continue herhaald en mensen in angst hypnose brengt dat jouw weg volgen de enige weg is naar bevrijding, waarbij je ze in staat brengt van absolute slavernij en totalitaire onderdrukking - mensen moesten verdeeld raken (The Willie Lynch Letter and the Making of a Slave 1712)en vooral menen dat de ander het probleem is en niet de heersende autoriteit want die staat als een God boven alle kritiek verheven.


Dat proces heet hersenspoelen en blijkt keer op keer, na veel onderzoeken (Stanley Milgram Obedience to Autority ea) bijzonder succesvol. Creëer een gemeenschappelijk vijand of vijanden, en roep jezelf uit als leider om deze misère op te lossen, mensen worden graag geleid naar wat zij denken , bevrijding van hun angsten. Speel ze uit tegen elke ander (lees anders denkende) en maakt hun angst heerser over hun gedachten, steeds geleid door alleen dat ene wat hen bevrijd van hun geestelijke kwelling (de zieke , de besmette, de andersdenkende etc) .

Zijn wens was één rijk en één wereldregering, totale controle en ieder levens wezen gehoorzaam en onderwerpen aan zijn grillen en dat van zijn team. Daarbij past het volgen van maar een leider een koning zonder vragen, al het andere ook jij bent daarin ondergeschikt. Jij bent slecht het speeltje, object onderhevig aan de grillen van de heerser die jou mag onderwerpen aan experimenten en martelingen tot de dood want jij telt immers niet.


Dat heet dictatuur en gaat gepaard met een totalitair regime en totale controle over iedere inwoner van een land, groep landen of zelfs de wereld als de coup succes heeft.


In het gehoorzamen van een leiding past niet het geloven en vertrouwen in een God of iets anders want spiritualiteit bevrijd mensen (tenminste tijdens meditatie en bidden) van angst , het goddelijke en liefde staat dan centraal , waardoor het zelfstandig denken weer ruimte krijgt. Het staat ook voor verbinding met anderen. In deze staat kan men ruimte krijgen om de gevoerde theorieën te onderzoeken en onder de loep te nemen, te bespreken en tot andere conclusies komen. Dat is voor een totalitaire regime onaanvaardbaar, zij zijn immers de God , de leider die de mens leidt uit het door dictator gecreëerde leiden.


Om dit kracht bij te zetten zullen mensen van elkaar moeten worden geïsoleerd, mentale en fysieke afstand houden is een must , en het steeds verder ontmenselijken hoort daarbij. Zet de steeds groter wordende andere groep apart (toen gele ster nu vaccin paspoort), apartheidspolitiek als wapen.


Daarbij zal er misère worden gecreëerd in de leefomgeving ( milieu , natuur en gezondheid) en zal de autoriteit dan de enige oplossing voorstaan. En neemt de volledige controle over alle bronnen in die leefomgeving , grond, water, voedsel, zorg wel of niet medisch en dicteer uiteindelijk de dosering en wie tegen welke prijs wel of niet zijn basis behoefte ontvangt. Ook bij de Inca’s werd deze vorm van onderwerping vorm gegeven, men kreeg basis zekerheid in ruil voor vrijheid. De geschiedenis leert dat ze geen van beide kregen want geen leven van lagere klassen was veilig voor offers of wrede straffen. Kinderoffers waren en zijn daarin normaal.


Het proces kent vele stadia; Andersdenkend worden eerst uitgesloten dan opgeborgen in kampen en tenslotte vermoord. Maar wie meende dat volgen en voldoen aan de perfectie die werd geëist de autoriteit behaagde, slaat de plank volledig mis. Dictators zijn per definitie technisch denkers met volledige afstand van gevoel en persoon. Ze maken nooit vrienden, verbinden zich slecht met beheersbare objecten die geen bedreiging vormen voor consistente wens tot verheerlijking, onderdrukking en macht. Daarin passen slechts uitvoerder of allies waarover totale controle slechts tijdelijk is, dat weet deze autoriteit als geen ander dus hij hecht zich nooit zodat deze ten alle tijden kunnen worden uitgeschakeld, en volgers zijn respectloze wezens die geen waarde en respect dienen maar tijdelijk van nut zijn. Zo kon deze laatste heerser ook legers met volgers de dood insturen in de coup op Rusland. Mededogen bestaat niet.


Wel respect voor diegene die zich krachtig verzetten, want dat intrigeert tot verder onderzoek omdat deze kracht omgezet voor een totalitair regime en leider goud waar kan zijn. Een tegenstander overhalen betekent een krachtige en loyale volger.

Op 5 mei dacht men dat dit voorbij was, miljoenen wereldwijd met name de joden maar vergeet niet al die de andere groepen imperfecten die eerder werden genoemd, die keer op keer weer worden uitgeroeid op 1001 manieren; zodat je niet in de illusie blijft van toen, als ik maar braaf ben zal het mij niet overkomen. Angst is de slechtste raadgever en toegeven aan dictatuur is het definitieve einde van vrijheid en vaak ook van alle omringend leven en licht.


On 2020 hield Ernesto Aurejo een toespraak aan de VN waarin hij verwees naar deze dictatuur, totalitaire regimes waarbij globalisme en technocratie (afstand van elke vorm van menselijkheid ) de norm is en deze crisis wel of niet bewust gemaakt, wordt misbruikt als een machtscoup tegen de mensheid om deze te onderwerpen en uiteindelijk uit te roeien en te vervangen door controleerbare techniek onder een totalitaire wereld regime - meedogenloze stappenplan uitgewerkt in agenda’s waaruit geen enkele vorm van empathie blijkt - door AI en volgzame controleerbare eeuwig leven wordt langzaam de leefomgeving van mens en natuur afgeschaft.


Dr Vandana Shiva is al jaren wetenschapper en beschermer van leven van boeren van vrijheid en van de zaden die worden gestolen om te patenten. Dat is de controle over voedsel waarbij zij zich gedragen als feodale landheren, zij zijn nergens toe in staat , hebben geen creativiteit, geen liefde, en gaan rovend en stelend over de aarde, al eeuwenlang net als de hyena’s in de film Lion King. Met hyena’s aan de macht is elke leven gedoemd uit te sterven binnen no time , een voorbeeld zijn de waanzinnige SDG, die elk inheems volk aan de bedelstaf brengt en erger, uitroeit. Onder het mom van hulp wordt slecht geld rondgepomp in al hun bedrijven.


De inwoner staan voor het laatste gevecht om het bestaan van de aarde en alles wat erop leeft Dor het vorm geven aan een Paralellen samenleving, bieden zij weerstand aan de totale dictatuur van mondmaskers welke staat voor spreekverbod en slaaf. Het is bedoeld om de te vernederen en monddood. Zij leveren weerstand tegen goede medicatie welke wordt verboden en tegen de steeds erger wordende censuur op vrije discussie en wetenschap. Zij creëren oplossingen om mensen samen te brengen in liefde en vrijheid, om het uitsluiten van groepen en ontmenselijk tegen te gaan, weestand te bieden tegen gentherapie welke vaccin wordt genoemd en waarvan men ene ID paspoort wilt maken, tegen de sleepwet dictatuur spoedwetgeving die grondrechten schenden, en tot slot tegen alle problemen die het techno elite clubje creëren om milieurampen te veroorzaken en steeds weer de oplossing pareren als enige bevrijding hersenspoelen obedience to authority.

De vrije samenleving die is ontstaan is immens en groeit en ontwikkeld elke dag meer en groter.


 Als een druppel in het water breid zich uit en is niet meer te stoppen.

Weet je nog papa, dat je zei, als de trein eenmaal in beweging is , is deze niet meer te stoppen en dit is wat is gebeurt, in vrede en liefde voor vrijheid. Waarbij de mens zich kan bevrijden van de leugen en eindelijk diens plaats in kan nemen, naast al het andere leven, in het paradijs op deze aarde.

Je dochter Nanda