Home » Mijn Artikelen » Brieven aan mijn vader; memorandum 5 mei 2021

Brieven aan mijn vader; memorandum 5 mei 2021

Categorie Brieven aan mijn vader

Dit vormt onderdeel van de brieven aan mijn vader, mijn oma

Memorandum 5 mei 2021 precies 7 jaar geleden lag je op deze dag te herstellen in het ziekenhuis de Gelderse Vallei. Het eerste jaar dat je niet meereed in de herdenkingsfeesten met onze legerjeep. De dag dat jij je herinnerde dat jouw vader uit huis werd gesleurd en vermoord, jouw moeder alles verloor, bedrijf, huis, alles. De wanhoop , de angst, en trauma’s , na de honger winter op de boot alleen naar Zweden om na maanden weer terug te keren in een gebroken en verscheurd leven samen met jouw lieve mama, mijn oma.

Aan het water en tussen de menigten die die roepen om liefde vrijheid en geen dictatuur , denk ik aan jullie, papa en oma , jullie verhalen , trauma, verdriet en strijd. Jullie kracht en liefde om weer vorm te geven aan het samen en voor alle ellende die een oorlog meebrengt iets moois terug te geven. Door jullie ogen zie ik nu wederom een oorlog voltrekken, maar deze keer is het anders, fundamenteler en gericht tegen alle leven op aarde.

Deze prachtige poster ontwierp mijn vader Jits Bakker voor de Grontmij in de Bilt waar hij werkte als grafisch vormgever, in dat kleine kamertje heel hoog boven in het gebouw, wat ik als kind vaak bezocht om even lieve papa te zien.

Herdenking aan een oorlog die nog niet is gestreden ; opnieuw herinneren dat oorlog en onderdrukking 1001 vormen en gezichten kent en zich steeds weer als een sluipvampier binnendringt in onze samenlevingen. De behoefte aan totalitaire macht en verovering al eeuwenlang denk aan het Romeinse rijk 753 BC, het Inca rijk 1438 en recenter het derde rijk van de Nazi’s 1933 en nu wederom de honger naar een rijk en een globalisaties regime over alle landen. De droom op een totalitair wereldregering en vestiging van een wereldrijk wordt niet opgegeven. Dit is het laatste gevecht voor vrijheid en leven en terug keer in ons mooie paradijs de aarde. Oma’s woorden, de zachtmoedige zullen de aarde beërven.

Aan het trauma welke zich steeds weer voltrek, en wat elk leven ontwricht en verminkte met littekens. Van vroeger tot heden, waar grote groepen mensen waren gevormd tot tekens, een gele ster, een paspoort en daarna slechts een nummer in de hand, verworden tot objecten. Al vanaf eeuwen geleden een nummer voor slaven nummer, gele ster en nu een ID nummer onder de huid, op een andere manier dezelfde boodschap van geen vrij mens meer zijn maar bezit van feodale luie lords en ladies, die zelf niets bezitten behalve een vuile ziel, geest en lichaam ,sluw en wreed om elke ander alles af te nemen.

De eeuw van technocraten narcisme en depersonalisatie die leek te beginnen in 1933 en leek te eindigen in 1945 en elk jaar op 5 mei wordt gevierd.

Als deze oorlog en episode op zich stond en gebonden was aan slechts één persoon, en deze met wortel en al was verdwenen zou dit zo hebben kunnen zijn. Zouden we 5 mei kunnen vieren als bevrijding maar helaas leert de geschiedenis ons tezamen met wijze lessen uit de psychologie, de filosofie, de zuivere vrije wetenschap e.a. ons dat dit niet zo is. Het fenomeen is een gedachte goed , een beweging om God te verbeteren en de schepping zelf ter hand te nemen bestaat al eeuwenlang en kent vele vormen en gedaanten . Eugenetics de beweging die ook al eeuwen lang bestaat en de perfecte mens wil creëren, via vele wegen en de huidige via DNA manipulatie is er een van. Het werd veelvuldig toegepast bij de kolonisatie periode om inheemse volkeren te perfectioneren en daardoor te verminken en uit te roeien.

Anders zijn dan voorgestelde perfectie wordt niet beschouwd als menswaardig en dient dus een lager doel – slavernij (sloviti afgeleid van de Slavische volkeren, bestaat al eeuwen komt voor binnen allerlei volkeren – is hiervan een voorbeeld – laat je niet misleiden want deze mensonterende vorm van denken treft elke kleur geloof en ras in meer of mindere mate, en gaat altijd over klasse, waarbij de ene zich boven de ander verheft.! Er is immers niet een beeld van mens welke als volmaakt werd geschapen , er zijn miljoenen soorten evenals dieren en planten, alle leven op aarde is uniek geschapen maar voor de puur technocraat denker is dit te onvoorspelbaar en moet dus worden aangepast naar diens eigen beeld om diens eigen innerlijke psychotische angsten voor alles wat anders is te kunnen overwinnen. Daarbij speelt macht en vermogen (geld ) een grote rol en het idealistische streven een volk of rijk te vestigen wat gehoorzaam is aan een heerser of ideologie.

Denk nu niet dat iedereen die technisch is zo denkt – hiermee doel ik op de beweging wiens denken wordt beheerst door waanzin – dit gaat niet over mentaal gezonde mensen. Dit gaat over de extremen de buigend onder extreme wealth en macht doorslaat naar totale alles vernietigende krankzinnigheid. En die elk perspectief uit het oog verliezen, vooral gelijkgestemden zoekt om dit plan, het herscheppen van de aarde , vorm te geven en te vervolmaken naar hun eigenkrankzinnige beeld.

Doordat ze elk perspectief verliezen, zijn ze bezig met de vernietiging van de aarde en al het leven wat zich daarop bevond en bevind.

Het verwoestend monster uit WO2 werd gezien als een leider, een technocraat die de wereld wilde omzetten in een geoliede machine waarin alleen in zijn ogen perfecte mensen leefden – er was geen ruimte voor gehandicapten, mensen met gebreken , andersdenkenden , autonome denkers , joden , zigeuners en andere vrijdenkers mensen met een andere huidskleur dan blank ander levenden, gelovigen, ondernemers en zelfstandigen, aristocraten, dus eigenlijk was er alleen ruimte voor de in zijn ogen perfecte mens die hij in zijn geest had gecreëerd en die hem blind volgden gehoorzaamden.

De ongewenste groepen breng je onder in een nummer, want pas als een persoon geen mens meer is met een leven, een gezicht , kun je er gemakkelijk afstand van nemen. Het is verworden tot een ding en als dat wordt vermalen of verdwijnt heeft niemand daar moeite mee. Want als een nummer niet klopt of past in een reeks zal ieder logisch mens het juist vinden dat deze wordt verwijdert !

Dat proces heeft depersonalisatie wat gepaard gaat met afstand nemen van elke vorm van kritiek tegen doen wat nodig is of je is opgedragen.

Als geen ander snapte deze leider dat je daarvoor een geolied staats propaganda voor nodig hebt waarin je jouw boodschap continue herhaald en mensen in angst hypnose brengt dat jouw weg volgen de enige weg is naar bevrijding, waarbij je ze in staat brengt van absolute slavernij en totalitaire onderdrukking – mensen moesten verdeeld raken (The Willie Lynch Letter and the Making of a Slave 1712)en vooral menen dat de ander het probleem is en niet de heersende autoriteit want die staat als een God boven alle kritiek verheven.

Dat proces heet hersenspoelen en blijkt keer op keer, na veel onderzoeken (Stanley Milgram Obedience to Autority ea) bijzonder succesvol. Creëer een gemeenschappelijk vijand of vijanden, en roep jezelf uit als leider om deze misère op te lossen, mensen worden graag geleid naar wat zij denken , bevrijding van hun angsten. Speel ze uit tegen elke ander (lees anders denkende) en maakt hun angst heerser over hun gedachten, steeds geleid door alleen dat ene wat hen bevrijd van hun geestelijke kwelling (de zieke , de besmette, de andersdenkende etc) .

Zijn wens was één rijk en één wereldregering, totale controle en ieder levens wezen gehoorzaam en onderwerpen aan zijn grillen en dat van zijn team. Daarbij past het volgen van maar een leider een koning zonder vragen, al het andere ook jij bent daarin ondergeschikt. Jij bent slecht het speeltje, object onderhevig aan de grillen van de heerser die jou mag onderwerpen aan experimenten en martelingen tot de dood want jij telt immers niet.

Dat heet dictatuur en gaat gepaard met een totalitair regime en totale controle over iedere inwoner van een land, groep landen of zelfs de wereld als de coup succes heeft.

In het gehoorzamen van een leiding past niet het geloven en vertrouwen in een God of iets anders want spiritualiteit bevrijd mensen (tenminste tijdens meditatie en bidden) van angst , het goddelijke en liefde staat dan centraal , waardoor het zelfstandig denken weer ruimte krijgt. Het staat ook voor verbinding met anderen. In deze staat kan men ruimte krijgen om de gevoerde theorieën te onderzoeken en onder de loep te nemen, te bespreken en tot andere conclusies komen. Dat is voor een totalitaire regime onaanvaardbaar, zij zijn immers de God , de leider die de mens leidt uit het door dictator gecreëerde leiden.

Om dit kracht bij te zetten zullen mensen van elkaar moeten worden geïsoleerd, mentale en fysieke afstand houden is een must , en het steeds verder ontmenselijken hoort daarbij. Zet de steeds groter wordende andere groep apart (toen gele ster nu vaccin paspoort), apartheidspolitiek als wapen.

Daarbij zal er misère worden gecreëerd in de leefomgeving ( milieu , natuur en gezondheid) en zal de autoriteit dan de enige oplossing voorstaan. En neemt de volledige controle over alle bronnen in die leefomgeving , grond, water, voedsel, zorg wel of niet medisch en dicteer uiteindelijk de dosering en wie tegen welke prijs wel of niet zijn basis behoefte ontvangt. Ook bij de Inca’s werd deze vorm van onderwerping vorm gegeven, men kreeg basis zekerheid in ruil voor vrijheid. De geschiedenis leert dat ze geen van beide kregen want geen leven van lagere klassen was veilig voor offers of wrede straffen. Kinderoffers waren en zijn daarin normaal.

Het proces kent vele stadia; Andersdenkend worden eerst uitgesloten dan opgeborgen in kampen en tenslotte vermoord. Maar wie meende dat volgen en voldoen aan de perfectie die werd geëist de autoriteit behaagde, slaat de plank volledig mis. Dictators zijn per definitie technisch denkers met volledige afstand van gevoel en persoon. Ze maken nooit vrienden, verbinden zich slecht met beheersbare objecten die geen bedreiging vormen voor consistente wens tot verheerlijking, onderdrukking en macht. Daarin passen slechts uitvoerder of allies waarover totale controle slechts tijdelijk is, dat weet deze autoriteit als geen ander dus hij hecht zich nooit zodat deze ten alle tijden kunnen worden uitgeschakeld, en volgers zijn respectloze wezens die geen waarde en respect dienen maar tijdelijk van nut zijn. Zo kon deze laatste heerser ook legers met volgers de dood insturen in de coup op Rusland. Mededogen bestaat niet.

Wel respect voor diegene die zich krachtig verzetten, want dat intrigeert tot verder onderzoek omdat deze kracht omgezet voor een totalitair regime en leider goud waar kan zijn. Een tegenstander overhalen betekent een krachtige en loyale volger.

Op 5 mei dacht men dat dit voorbij was, miljoenen wereldwijd met name de joden maar vergeet niet al die de andere groepen imperfecten die eerder werden genoemd, die keer op keer weer worden uitgeroeid op 1001 manieren; zodat je niet in de illusie blijft van toen, als ik maar braaf ben zal het mij niet overkomen. Angst is de slechtste raadgever en toegeven aan dictatuur is het definitieve einde van vrijheid en vaak ook van alle omringend leven en licht.

On 2020 hield Ernesto Aurejo een toespraak aan de VN waarin hij verwees naar deze dictatuur, totalitaire regimes waarbij globalisme en technocratie (afstand van elke vorm van menselijkheid ) de norm is en deze crisis wel of niet bewust gemaakt, wordt misbruikt als een machtscoup tegen de mensheid om deze te onderwerpen en uiteindelijk uit te roeien en te vervangen door controleerbare techniek onder een totalitaire wereld regime – meedogenloze stappenplan uitgewerkt in agenda’s waaruit geen enkele vorm van empathie blijkt – door AI en volgzame controleerbare eeuwig leven wordt langzaam de leefomgeving van mens en natuur afgeschaft.

Dr Vandana Shiva is al jaren wetenschapper en beschermer van leven van boeren van vrijheid en van de zaden die worden gestolen om te patenten. Dat is de controle over voedsel waarbij zij zich gedragen als feodale landheren, zij zijn nergens toe in staat , hebben geen creativiteit, geen liefde, en gaan rovend en stelend over de aarde, al eeuwenlang net als de hyena’s in de film Lion King. Met hyena’s aan de macht is elke leven gedoemd uit te sterven binnen no time , een voorbeeld zijn de waanzinnige SDG, die elk inheems volk aan de bedelstaf brengt en erger, uitroeit. Onder het mom van hulp wordt slecht geld rondgepomp in al hun bedrijven.

De inwoner staan voor het laatste gevecht om het bestaan van de aarde en alles wat erop leeft Door het vorm geven aan een Paralellen samenleving, bieden zij weerstand aan de totale dictatuur van mondmaskers welke staat voor spreekverbod en slaaf. Het is bedoeld om de te vernederen en monddood. Zij leveren weerstand tegen goede medicatie welke wordt verboden en tegen de steeds erger wordende censuur op vrije discussie en wetenschap. Zij creëren oplossingen om mensen samen te brengen in liefde en vrijheid, om het uitsluiten van groepen en ontmenselijk tegen te gaan, weestand te bieden tegen gentherapie welke vaccin wordt genoemd en waarvan men een ID paspoort wilt maken, tegen de sleepwet dictatuur spoedwetgeving die grondrechten schenden, en tot slot tegen alle problemen die het techno elite clubje creëren om milieurampen te veroorzaken en steeds weer de oplossing pareren als enige bevrijding hersenspoelen obedience to authority.

De vrije samenleving die is ontstaan is immens en groeit en ontwikkeld elke dag meer en groter.

 Als een druppel in het water breid zich uit en is niet meer te stoppen.

Weet je nog papa, dat je zei, als de trein eenmaal in beweging is , is deze niet meer te stoppen en dit is wat is gebeurt, in vrede en liefde voor vrijheid. Waarbij de mens zich kan bevrijden van de leugen en eindelijk diens plaats in kan nemen, naast al het andere leven, in het paradijs op deze aarde.

Je dochter Nanda

Brief aan mijn vader; 75 jaar vrijheid Nederland Deel 2

Lieve papa, Het leven is als een boeiend boek, dat heb jij mij geleerd, wat je nooit uit kunt lezen. Je leeft in het heden, leert van het verleden en ontwikkelt naar [...]
Lees verder

Brief aan mijn vader; 75 jaar vrijheid Nederland deel 1

Lieve papaHet is bijna de dag dat je jarig bent, je zou op 6 juli 2020 83 jaar zijn geworden. Wat een feest zou dat zijn en hoeveel prachtige nieuwe [...]
Lees verder

Brief aan mijn vader Deel

Brief aan mijn vader 9 April 2020 in opdracht van rouw In 2014 stierf jij – een gruwelijk en niet natuurlijke dood – alhoewel je kanker had en op een [...]
Lees verder
Laatste update augustus 27, 2023
Deel het op
Neem contact op via:
nanda.sundance@gmail.com

Built by Bridge Marketing

© 2022-2024, All Rights Reserved nandabakker.com